بارگذاری

نکات طراحی

نکات طراحی

 مجموعه ما به دلیل داشتن طراحان تحصیل کرده در رشته معماری همواره در طراحی و ساخت انواع پروژه های خود از نکات و جزئیات طراحی معماری استفاده می برد کلیه پروژه های ما پیش از اجرا دارای نقشه های فنی به همراه تمامی جزئیات مورد نیاز هر پروژه می باشد که این به بالاتر رفتن کیفیت ساخت و همینطور عملکرد مطلوب می انجامد.